Toen ik op woensdag 20 maart in het stemhokje stond en met het rode potlood de vakjes kleurde, reflecteerde ik over hoe ik eigenlijk tot mijn keuze gekomen was. Voor de waterschapsverkiezing had ik duidelijke instructies van mijn vrouw gehad, die werkzaam is bij een waterschap. En voor de Provinciale Staten moest ik echt even nadenken, waarom ik in lijn ging stemmen met de Tweede Kamer verkiezingen. Bewust van het feit dat je veel beslissingen op basis van emoties maakt, constateerde ik dat me er goed bij voelde. En die rol van emoties was voor ons aanleiding bij Bloakes om na te denken over hoe we ons impliciet onderzoeksplatform kunnen gebruiken om onderzoek te doen naar emoties en associaties bij politieke partijen. Zeker omdat dit type brand tracking in de marketing wereld een geaccepteerde toepassing is.

Een partij logo als merk

In theorie (en waarschijnlijk in de praktijk) kan je een logo van een politieke partij beschouwen als merk. En helemaal passend in de cultuur van Bloakes hebben we na een korte brainstorm op eigen initiatief een onderzoek ingericht om voor 13 partijen onderzoek te doen naar een bruikbare toepassing. In de analyse hebben we de coalitie partijen vergeleken met de belangrijkste uitdagers. In deze blog vertellen we de highlights.

Leeswijzer resultaten

Bij positieve woorden betekent GROEN (bovenste schaal) dat de respondent hier sneller is dan gemiddeld. Dit mag je vertalen naar een positief gevoel bij de politieke partij.

Bij negatieve woorden betekent GROEN (onderste schaal) dat de respondent langzamer is dan gemiddeld. Omdat het hier een negatief woord betreft, is dat in feite positief. Het beste valt dit te vertalen naar een soort kortsluiting in je brein die een je ervaart doordat beeld en woord niet matchen. Hierdoor treed er vertraging op.
Als een respondent sneller reageert bij een negatief woord (ROOD), dan associeert de respondent deze negatieve associatie met het getoonde partij logo. Daarom is sneller reageren in dit geval niet goed.

De gebruikte positieve associaties in dit onderzoek zijn: Eerlijk en Nieuw
De gebruikte negatieve associaties in dit onderzoek zijn: Dubieus en Oud

Associatie EERLIJK

Gemiddeld gezien scoren de coalitie partijen neutraal op het woord EERLIJK. Als je dit bekijkt vanuit mannen en vrouwen dan is het opmerkelijk dat er een groot verschil zit op partij niveau tussen mannen en vrouwen. Daarbij is opvallend dat vrouwen vooral afkeer hebben bij VVD en D’66 op EERLIJK, terwijl CDA en Christen Unie vooral bij mannen slecht scoren. Zowel Groen Links als Forum voor Democratie scoren bij mannen en vrouwen bijna gelijk en hebben zeker voorkeur op EERLIJK. Bij de PvdA is er een opmerkelijk verschil tussen mannen en vrouwen.

Associatie DUBIEUS

Gemiddeld gezien scoren de coalitie partijen slecht op DUBIEUS. Met name Christen Unie zorgt er voor dat het totaal van de coalitie door respondenten met DUBIEUS associëren. Zeer opvallend is dat bij de mannen er een uitgesproken uitkomst is. D’66 zorgt voor kortsluiting op deze associatie, terwijl Forum voor Democratie en PvdA sterk geassocieerd worden met DUBIEUS bij mannen. Bij Groen Links doet het woord DUBIEUS relatief weinig.

Associatie NIEUW

Gemiddeld bij dit woord is opvallend dat binnen de kabinetspartijen 2 partijen positief zijn (VVD en D’66) en dat de andere 2 negatief zijn. Met name het uitgesproken verschil tussen mannen en vrouwen bij CDA en ChristenUnie is opvallend. Vrouwen hebben kortsluiting op NIEUW met CDA, terwijl mannen dit vooral bij de ChristenUnie hebben. Bij de oppositie partijen is opvallend dat mannen NIEUW afkeuren voor Forum voor Democratie. Vergelijkbaar bij PvdA, maar daar zijn de vrouwen minder positief. GroenLinks scoort zeer neutraal, zowel gemiddeld als uitgesplitst naar vrouwen en mannen.

Associaties OUD

Voor de kabinetspartijen hebben associaties met het woord OUD bijna geen enkele invloed. Mannen en vrouwen liggen dicht bij elkaar en het grootste gedeelte is neutraal. Alleen voor D’66 is de kortsluiting groot en hebben respondenten afkeur voor het woord OUD bij D’66. Ook bij de oppositie partijen is het gemiddelde neutraal, maar door de spreiding iets meer uitgesproken naar voorkeur voor OUD. Met name PvdA wordt door vrouwen met OUD geassocieerd.

Inschrijven nieuwsbrief

Onderzoeksverantwoording

Onderzoekstechnisch zijn er wat op- en aanmerkingen aan het onderzoek. De lage grootte van de steekproef zorgt voor een betrouwbaarheid die minder is dan onze standaard in regulier klantonderzoek. En omdat een groot gedeelte van de respondenten uit de vrienden en familie van Bloakes komt, is deze in onze beleving bevooroordeeld.

Geef een reactie